Letni delovni načrt
Šolski sklad

Šolski sklad je organ šole, ki zbira dodatna finančna sredstva in jih namenja za nakup nadstandardne opreme, financira dejavnosti, ki niso sestavina obveznega izobraževalnega programa ter nudi finančno pomoč učencem iz socialno šibkih družin in nadarjenim učencem.

 Upravljanje sklada:

Sklad upravlja šestčlanski upravni odbor, ki ga je imenoval Svet zavoda.

Člani upravnega odbora so:

Predstavniki staršev:

 • Urška Kregar Cundrič, predsednica
 • Tanja Kalan
 • Mitja Zupan
 • Tina Markun

Predstavniki šole:

 • Urška Repinc
 • Karmen Zupan
 • Mojca Odar

 

Dejavnosti šolskega sklada:

 • pomoč učencem iz socialno šibkih družin
 • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina obveznega izobraževalnega programa se ne financirajo iz javnih sredstev
 • nakup nadstandardne opreme
 • pomoč nadarjenim učencem

Način zbiranja sredstev:

 • prostovoljni prispevki staršev in občanov
 • donacije podjetij
 • organizacije dobrodelnih prireditev
 • zbiralne akcije učencev

 

Prostovoljne prispevke lahko nakažete na šolski TRR št. SI 56 0110 0600 0053 179

s pripisom » za šolski sklad«. Za vse prispevke se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo.

Starši lahko preko predstavnikov, ki so v Svetu staršev, podate predloge o načinu zbiranja in porabe sredstev Šolskega sklada.

Starši, ki ste v finančni stiski in želite zaprositi za pomoč za svojega otroka, izpolnite Vlogo za dodelitev sredstev iz Šolskega sklada, ki jo dobite tukaj


Pravila šolskega sklada

Učbeniški sklad

Šola ima sklad učbenikov, ki jih učenci potrebujejo pri pouku. Za vse učence je celoletna obrabnina učbenikov brezplačna.

 Za učbeniški sklad skrbi šolska knjižničarka Urška Repinc.

Seznam učbenikov za šolsko leto 2019/20.

Seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/20.

Status športnika, kulturnika

Status športnika, kulturnika

Zakonska določba, ki opredeljuje kriterije in postopke dodelitve statusa učenca, je oblikovana na novo. Do sedaj so ta status lahko pridobili učenci, ki so se vzporedno izobraževali v glasbenih šolah z javno veljavnim programom učenci perspektivni športniki. Zakon po novem omogoča pridobitev statusa vrhunskega športnika in perspektivnega ter vrhunskega mladega umetnika.

Na zakonski ravni so določeni primerljivi kriteriji za pridobitev vseh omenjenih statusov. Odvzem statusa je vezan zgolj na neizpolnjevanje obveznosti iz dogovora. zaradi spremenjenega pristopa zakon ne predvideva več možnosti pridobitve statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje v glasbeni šoli.

Vlogo za pridobitev statusa oddajte do 30. septembra v tajništvo šole.

Vloga za perspektivnega športnika

Vloga za vrhunskega športnika

Vloga za perspektivnega mladega umetnika

Vloga za vrhunskega mladega umetnika

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Vloga za odsotnost nad 5 dni

VLOGA STARŠEV ZA NAPOVEDANO ODSOTNOST NAD PET DNI – obrazec

Na podlagi 53. člena Zakona o osnovni šoli in Pravil šolskega reda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica morajo starši ob vsakem izostanku od pouka šoli sporočiti vzrok izostanka. Učenec/ka lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili njegov vzrok, če njegov izostanek vnaprej napovejo razredniku, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.

Ravnateljica pa lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev in pridobljenem mnenju učiteljskega zbora, dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

Starši oddajo vlogo najmanj 5 dni pred izostankom razredničarki/razredniku ali v tajništvo šole ali jo pošljejo pa mailu ravnateljici.

Katalog javnaga značaja
Šolska prehrana (pravilnik, zakon)
Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje ŠVN
Dostopnost