ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

punkaV postopku odkrivanja nadarjenih učencev se upošteva tri merila: test inteligentnosti, test ustvarjalnosti in ocenjevalno lestvico učiteljev. Nadarjen učenec je tisti, ki doseže izjemen, nadpovprečen rezultat na enem od teh treh meril.Nadarjenost se odkriva na 9 področjih:  učnem, ustvarjalnem, voditeljskem, psihomotoričnem, tehničnem, dramskem, literarnem, glasbenem in filmskem.

Postopek odkrivanja nadarjenosti se izvede na predlog učitelja ali drugega strokovnega delavca v 4. razredu, lahko pa tudi v naslednjih razredih. Za identificirane učence se v soglasju s starši pripravi individualiziran program, katerega namen je, da se spremlja in razvija področja učenčeve nadarjenosti.

Nadarjene učence se vključuje v različne interesne dejavnosti, tekmovanja iz znanja, projektno delo, natečaje in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Več si preberite v Konceptu Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI V ŠOLSKEM LETU 2023/24

Delo z nadarjenimi učenci  poteka kot notranja diferenciacija med poukom, v okviru interesnih dejavnosti in v okviru ur individualne in skupinske pomoči učencem. Štiri učiteljice – izvajalke bodo izvajale 5 ur tedensko oz. 175 ur letno. Predvidevamo, da bo vključenih okoli 35 učencev od 5. do 9. razreda. Nadarjene učence se vključuje tudi v projekte in izdelavo raziskovalnih nalog. Delo bo potekalo dinamično, in sicer v obliki delavnic, taborov in dela na terenu.

PREDVIDENE DEJAVNOSTI V TEKOČEM ŠOLSKEM LETU: 

DEJAVNOST KRATEK OPIS DEJ. IZVAJALEC, KOORDINATOR UDELEŽENCI ČAS IZVEDBE

Noč raziskovalcev

Delo v skupinah, delavnice v šoli in na terenu ob šoli

Nina Kožar Mencinger

 

6. – 9.  razred

september 2023

Dnevi evropske kulturne dediščine

Delavnica: Ročno izdelujem, tradicijo ohranim

Lucija Markelj Jensko

6. – 9.  razred

26. 9. 2023

Ljubljanski maraton

Sodelovanje na šolskih tekih (pomen gibanja za zdravje), Ljubljana

Aktiv ISP

6. – 9. razred

21. 10. 2023

Festival naše prihodnosti

Delavnice iz različnih področij

OŠ Orehek

Nina Kožar Mencinger,

Urška Beznik

6.- 9- razred

november 2023

Sodelovanje na prireditvah, kvizih in natečajih

Spodbujanje javnega nastopanja, spodbujanje ustvarjalnosti, v šoli

Aktiv ISP

6.- 9- razred

čez celo leto

Krokus

Obeležitev Dneva  spomina na žrtve holokavsta (sajenje žafrana, delavnice)

Lucija Markelj Jensko

6.- 9- razred

čez celo leto

Simbioza šole

Priprava video voščil za Zavod sv. Martina, medgeneracijsko povezovanje, v šoli

Monika Zupanc, Nataša Mrak

6. – 9. razred

čez celo leto

Raziskovalna naloga

 

Raziskovanje izbrane, aktualne teme, v šoli in na terenu

Nataša Mrak

7. – 9. razred

september­­–maj

Tabor

Različne delavnice v šoli in na terenu, kviz, orientacijska igra …

Aktiv ISP

6. – 9.  razred

čez celo leto

Noč geografije

Delo v skupinah, delavnice v šoli in na terenu ob šoli ter na daljavo

Aktiv ISP

6. – 9.  razred

april 2024

Festival Turizmu pomaga lastna glava

Izdelava turistične naloge, izvedba turistične tržnice

Nina Kožar Mencinger

6. – 9.  razred

čez celo leto

Popoldanske (raziskovalne, ustvarjalne, tehnične …) delavnice

Delo v skupinah, v šoli in na daljavo

Aktiv ISP

6. – 9.  razred

čez celo leto

 

ZOISOVA ŠTIPENDIJA

javni_sklad_za_razvoj_kadrovZoisove štipendije so namenjene nadarjenim dijakom in študentom. Prvič se lahko zaprosi za Zoisovo štipendijo pred vpisom v 1. letnik srednje šole. Eden od pogojev za pridobitev te štipendije je, da je učenec odkrit kot nadarjen učenec, drug pogoj pa je uspeh v 9. razredu ali pa izjemen dosežek na različnih tekmovanjih. Več  lahko preberete v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij.

Aktualne informacije o Zoisovih štipendija dobite na spletnih straneh Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije.

Dostopnost