Upravljanje zavoda

Ravnateljica: Mojca Rozman

Svet zavoda: Pristojnosti sveta so opredeljene v zakonodaji s področja šolstva in v aktu o ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Občina Bohinj. Svet zavoda sestavljajo:

pet predstavnikov delavcev zavoda:

Polona Arh,
Sabina Jeklar,
Helena Markelj,
Martina Medja,
Anita Zupanc(predsednica).

trije predstavniki ustanovitelja:

Nina Arh,
Robert Franjić,
Nina Vončina

trije predstavniki staršev:

Petra Cerkovnik,
Aleš Polanc,
Blaž Koren,
Vesna Ravnik Koprivec.

Svet staršev šole: posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora; v njem so predstavniki staršev vsakega oddelka; predstavniki staršev se izberejo na prvih roditeljskih sestankih posameznih oddelkov.

Svet staršev vrtca: posvetovalni organ ravnateljice in vzgojiteljskega zbora; v njem so predstavniki staršev vsake vzgojne skupine; predstavniki staršev se izberejo na prvih roditeljskih sestankih posameznih vzgojnih skupin.

Strokovni organi:

učiteljski zbor (vsi strokovni delavci šole)

vzgojiteljski zbor (vsi strokovni delavci vrtca)

oddelčni učiteljski zbor (strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku)

razrednik (učitelj, ki vodi delo v posameznem oddelku)

strokovni aktivi učiteljev (strokovni delavci na enakem ali podobnem področju delovanja v šoli)

strokovni aktivi vzgojiteljev (strokovni delavci na enakem ali podobnem področju delovanja v vrtcu)

Strokovni organi zavoda

Strokovni organi:

  • učiteljski zbor
  • vzgojiteljski zbor
  • oddelčni učiteljski zbor
  • razrednik
  • strokovni aktivi učiteljev
  • strokovni aktivi vzgojiteljev

Učiteljski zbor združuje vse strokovne delavce šole.

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Razrednik vodi delo v posameznem oddelku, sledi in preučuje rezultate dela v oddelku, rešuje oddelčno problematiko, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo.

Strokovne aktive učiteljev sestavljajo strokovni delavci istega razreda, predmetnega področja, področja dodatne strokovne pomoči… Aktivi se združujejo tako po horizontali kot vertikali.

Vzgojiteljski zbor združuje vse strokovne delavce vrtca.

Strokovne aktive vzgojiteljev sestavljajo strokovni delavci vrtca, ki delajo z enako ali podobno starimi otroki (aktiv prvega starostnega obdobja; dva aktiva drugega starostnega obdobja)

Projekti

Erasmus +


kulturna sola Bohinjska Bistrica

simbioza


Dostopnost