Dopolnilni in dodatni pouk

Za obiskovanje dopolnilnega in dodatnega pouka se odločijo učenci in njihovi starši največkrat glede na predlog učitelja. Pouk se izvaja največkrat v matični učilnici. Ko starši podajo soglasje o obiskovanju svojega otroka pri premetu dopolnilnega in dodatnega pouka, je to za otroka OBVEZNO do preklica.

Urniki dodatnega in dopolnilnega pouka so vsako leto objavljeni septembra, posredujejo pa jih tudi učitelji pri rednih urah pouka.

Obseg dopolnilnega in dodatnega pouka jei pa 1 pedagoška ura na teden za obe obliki.

Dodatni pouk

Namenjen je učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev.

Dopolnilni pouk

Je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, in tistim, ki so iz opravičljivih razlogov izostali od pouka.
Ni pa namenjen dodatnemu urjenju znanja pred njegovim ocenjevanjem. Glavni namen je pomoč učencem pri usvajanju temeljnih učnih ciljev. Dopolnilni pouk največkrat izvaja tisti učitelj, ki tudi sicer poučuje učenca pri rednem pouku.

Učitelj nerazumljen problem oz. novo snov učencu prikaže z intenzivno razlago in mu pomaga pri utrjevanju. Učencevemu uspehu sledi, mu podaja različne naloga in ga vodi k samostojnemu delu.

Arhivi

Dostopnost