PRAVILNIK O POSTOPKU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

uradnilistSam postopek usmerjanja določa Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami

 

Več koristnih informacij glede učencev s posebnimi potrebami lahko preberete tudi na spletnih straneh Zavoda za šolstvo.

KDO SO OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN KAKO POTEKA POSTOPEK USMERITVE

otroci_jpgOtroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govorno jezikovnimi motnajmi, dolgotrajno bolni, gibalno ovirani, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnajmi, po novem zakonu pa še otroci z avtističnimi motnjami.

Kadar staršem predlagamo postopek usmerjanja, se velikokrat prestrašijo, da bomo otroka prešolali v šolo s prilagojenim programom ali v kakšen drug zavod. V resnici je cilj usmeritve, v primeru, da je otrok usmerjen v program redne osnovne šole,  nuditi otroku dodatno strokovno pomoč in prilagoditve pri pouku in preverjanju ter ocenjevanju znanja z namenom, da bo  lahko uspešno nadaljeval  šolanje.

Za začetek postopka usmerjanja morajo starši izpolniti obrazec Zahteva za začetek postopka usmerjanja, ki se ga skupaj s Poročilom šole pošlje na Zavod za šolstvo. Vodja postopka pokliče starše na pogovor, o otroku se pridobi obstoječa dokumentacija strokovnih služb ali pa otroka  pregledajo ustrezni strokovnjaki (pediater, specialni pedagog, psiholog in ustrezen strokovnjak glede na naravo otrokovih težav).Na osnovi vseh zbranih informacij  Komisija za usmerjanje  oblikuje strokovno mnenje, nato pa se izda odločba o usmeritvi, v kateri je določena vrsta in obseg dodatne strokovne pomoči ter prilagoditve, ki pripadajo otroku. Na podlagi odločbe šola izdela individualiziran program, ki učencu omogoča, da lahko uspešneje nadaljuje šolanje.

NOV ZAKON O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

otroci11. 9. 2012 bo stopil v veljavo nov Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.Do takrat velja še  “stari” zakon.

Arhivi

Dostopnost